Avokat për Dëmshpërblim nga Aksidentet Rrugore

Ndihme profesionale nga një avokat për Dëmshpërblim nga Aksidentet Rrugore me eksperience ndodhur në Tirane, Shqipëri.

Na kontaktoni për ndihmë!

Nëse keni nevojë për ndihmë për një nga shërbimet tona, mund të na kontaktoni menjëherë në format e mëposhtme:

Rr. Kavajes, Condor Center, Kati 3, Nr 67 Tirana, 1023, Tirana 1023 +355 69 205 3007 info@studioligjorelili.com

Avokat për Dëmshpërblim nga Aksidentet Rrugore & Dëmtimet Shkaktuar Gjatë Aksidenteve

Fatkeqësisht aksidentet automobilistike në Shqipëri janë një fenomen i shpeshtë që vjen si rrjedhojë e shumë problematikave. Çdo person i cili ka pësuar dëme si rrjedhojë e një aksidenti rrugor ka të drejtën e një dëmshpërblimi siç parashikohet në legjislacionin shqiptar.

Aksidentet Automobilistike në Shqipëri: Një Fenomen i Shpeshtë

Arsyet pse ndodhin aksidentet automobilistike kanë të bëjnë me një sërë faktorësh ku përfshihen kilometrat e përshkruar nga mjeti, infrastruktura rrugore, cilesia dhe shtrirja e saj, kushtet gjeografike dhe klima, dendësia e popullsisë e shumë faktorë të tjerë.

Një tjetër faktor që mund të kontribuojë gjithashtu në mundësinë e aksidenteve është sjellja e drejtuesve të automjeteve. Sjellje të gabuara që mund të bëhen shkak për aksidentet vijnë si pasojë e trajnimeve ose përvojës të pamjaftueshme në drejtimin e automjetit, mungesa e kujdesit, tejkalimi i shpejtësisë së lejuar, mosrespektimi dhe injorimi i rregullave të trafikut rrugor, si dhe drejtimi i  mjetit nën influencën e alkoolit.

Pavarësisht përpjekjeve të shumta për të ndërgjegjësuar individët që përdorin mjete motorike në përditshmërinë e tyre, rezultatet nuk kanë qenë shumë efektive. Termi “aksident” në vetvete i referohet një ngjarjeje të papritur dhe të rastësishme që mund të sjellë dëme materiale dhe trupore, në disa raste fatkeqe edhe vdekjen.

Ndaj është e rëndësishmë të kuptojmë se në jetën tonë të përditshme jemi vazhdimisht të ekspozuar ndaj rrezikut të ngjarjeve aksidentale. Ligji 10076, datë 12.02.2009, “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”, detyron pronarin e një mjeti motorik të lidhë një kontratë sigurimi para përdorimit të tij dhe të sigurojë rinovimin e saj për sa kohë mjeti është në qarkullim.

Vlen të theksohet rëndësia e fotografimit të vendit të ngjarjes në të gjitha rastet që mund ta gjeni veten të përfshirë në një aksident automobilistik. Pamjet e vendit ku ka ndodhur aksidenti janë një nga elementet kryesore që i ndihmojë autoritetet në përcaktimin e shkaqeve apo dinamikës së aksidentit. Sigurohuni që të telefononi menjëherë shërbimet e urgjencës mjekësore në rast se ka persona të lënduar. Gjithashtu, përpiquni t’iu siguroni atyre ndihmën e parë. Pas trajtimit të situatës emergjente, duhet të vazhdoni të rrini në vendin e aksidentit dhe të prisni policinë për të dhënë deklaratat e nevojshme.

Pala që është dëmtuar nga aksidenti ka të drejtën të shtrojë një kërkesë për dëmshpërblim tek siguruesi i pronarit të automjetit në përdorim në momentin që ndodhi aksidenti. Në këtë kërkesë mund të parashtrohet kërkesa për dëmshpërblim për dëmet materiale si dhe jo-materiale. Afatet kohore për procesimin e kërkesës së dëmshpërblimit janë të specifikuara. Pas përfundimit të kohës së caktuar, siguruesi përgjegjës duhet të informojë palën e lënduar me shkrim për shumën e dëmshpërblimit.

Në rast se kërkesa për dëmshpërblim refuzohet, siguruesi përgjegjës duhet të njoftojë palën e lënduar me shkrim, së bashku me arsyet legale të refuzimit. Nëse pala e lënduar nuk pajtohet, ka të drejtë të paraqesë një kërkesëpadi në gjykatë.

Në shumicën e rasteve, individët që dëmtohen nga aksidenti janë kalimtarë, pasagjerë automjetesht ose të afërmit dhe trashëgimtarët e të aksidentuarit. Këta persona mund të mos jenë të vetëdijshëm që kanë të drejtën të kërkojnë dëmshpërblim. Po ashtu, për shkak të mungesës së njohurive juridike ata nuk e dinë se pëveç dëmeve materiale dhe atyre fizike ekzistojnë dëmet morale që kanë të bëjnë me dëmtimin e cilësisë së jetesës pas aksidentit. Gjithashtu, drejtuesit e mjeteve motorike të përfshirë në aksident mund të kenë të drejtën për dëmshpërblim nëse nuk kanë shkelur rregullat e trafikut.

Nëse drejtoheni pranë zyrës tonë të avokatisë, një avokat për dëmshpërblimet në raste aksidentesh do të merret me tërheqjen dhe plotësimin e të gjithë dokumentacionit ligjor në çdo institucion publik dhe privat ku përfshihen prokuroria, policia, gjykata, institucionet e shërbimit spitalor deri në përfundimin e procedurës së dëmshpërblimit.

Duhet të theksojmë se edhe pse humbja e një personi të rëndësishëm për ju nuk mund te kompensohet me para, një dëmshpërblim monetar mund të jetë një ndihmë lehtësuese për të afërmit dhe familjarët e mbijetuar. Dëmshpërblimi financiar nuk mund të ndryshojë rrjedhën e ngjarjeve por mund ta bëjë rikuperimin pas aksidentit më të lehtë për personat e lënë pas. 

Kompanitë e sigurimeve shpesh kanë tendencën që të vonojnë kërkesat për dëmshpërblim sa më shumë të jetë e mundur. Kjo me qëllim tejkalimin e kohës së përcaktuar ligjore. Për rrjedhojë, familjarët apo të dëmtuarit të cilët e gjejnë veten në një situatë të vështirë si nga ana financiare dhe ajo emocionale, detyrohen të heqin dorë nga të drejtat e tyre për dëmshpërblim. Është ë rëndësishme të theksojmë se këto vonesa të qëllimshme mund të çojnë në humbjen e këtyre të drejtave, ndaj është thelbësore që të konsultoheni me një avokat për dëmshpërblimet nga aksidentet sa më parë të jetë e mundur.

Zyra jonë e avokatisë ofron një gamë të gjerë të shërbimeve për individët dhe familjet që janë prekur nga aksidentet rrugore në Shqipëri. Qëllimi ynë kryesor është të ndihmojmë klientët tanë në lidhje me të gjitha kërkesat e dëmshpërblimit nga aksidentet rrugore dhe të sigurojmë që të drejtat e tyre të mbrohen gjatë gjithë procesit. Këtu janë disa nga shërbimet kryesore që ofrojmë:

Konsultë Ligjore

Gjatë një konsulte fillestare profesionistët tanë do të vlerësojnë rrethanat e aksidentit rrugor dhe potencialin tuaj për kompensim. Gjithashtu, ne do t’ju ofrojmë informacion mbi të gjitha opsionet ligjore të disponueshme të cilat mund t’i shërbejnë rastit tuaj specifik. Përgjatë këtij takimi ju mund të shtroni të gjitha pyetjet apo paqartësitë tuaja dhe ne do t’ju ndihmojmë të kuptoni të drejtat dhe përgjegjësitë që ju keni.

Paraqitja e Kërkesave për Dëmshpërblim

Një avokat për dëmshpërblim nga aksidentet do t’ju ndihmojë të përgatisni dhe paraqitni kërkesën tuaj për dëmshpërblim pranë kompanisë së sigurimit përkatëse. Kjo përfshin mbledhjen dhe organizimin e të gjithë dokumentacionit të nevojshëm për të mbështetur kërkesën tuaj, duke përfshirë dokumentacionin mjekësor, raportet e aksidentit dhe dëshmitë e dëmeve.

Negociata me Kompanitë e Sigurimeve

Avokatët tanë do të angazhohen në negociatat me kompanitë e sigurimeve në emrin tuaj, gjithmonë të përkushtuar për të siguruar kompensim të drejtë dhe të ndershëm për ju. Ne mbrojmë interesat më të mira të klientëve tanë dhe punojmë me përkushtim për të maksimizuar vlerën e kompensimit që ata marrin.

Përfaqësim Ligjor në Gjykatë

Nëse është e nevojshme, zyra jonë e avokatisë siguron përfaqësim ligjor në gjykatë për klientët tanë. Kjo nevojitet në rastet kur kërkesat për dëmshpërblim kundërshtohen ose refuzohen nga kompanitë e sigurimeve. Ne kemi një histori të provuar suksesi në litigime të panumërta të lidhura me aksidentet rrugore, ndaj rrini të qetë duke ditur se çështja juaj është në duar të sigurta.

Mbledhja e Dokumentacionit dhe Dëshmive

Ekipi ynë është i gatshëm për t’i ndihmuar klientët të dokumentojnë vendin e aksidentit, lëndimet e marra dhe dëmet e shkaktuara. Theksojmë rëndësinë e fotografive të vendit të ngjarjes në momentin e aksidentit, mbledhjen e deklaratave të dëshmitarëve dhe dokumentacionit mjekësor për të forcuar çështjen tuaj.

Këshillim mbi Dëmet Jo-Materiale

Përveç dëmeve materiale ku përfshihen shpenzimet mjekësore dhe dëmet materiale, ne ofrojmë udhëzime dhe asistencë lidhur me kërkesën e dëmeve jo-materiale. Këto dëme kanë të bëjnë me cilësinë e jetës dhe stresin emocional që përjetohet pas një aksidenti. Shpesh personat harrojnë që dëmet jo-materiale kanë peshën e tyre, por ne jemi këtu për t’u siguruar që kërkesa juaj për dëmshpërblim të jetë e hollësishme dhe gjithmonë në favorin tuaj për të fituar kompensimin që ju takon.

Veprim Ligjor në Kohë

Është e rëndësishme të theksojmë rëndësinë e ndërmarrjes së veprimeve ligjore në kohë për të ruajtur të drejtat e klientëve tanë. Kjo përfshin respektimin e afateve ligjore dhe sigurimin që kërkesat të paraqiten sa më shpejt të jetë e mundur.

Mbështetje dhe Këshillim

Zyra jonë e avokatisë është e përkushtuar për sigurimin e mbështetjes dhe këshillimit për klientët tanë gjatë të gjithë procesit të marrjes së dëmshpërblimit. Ne jemi këtu për t’iu përgjigjur të gjitha pyetjeve dhe shqetësimeve që ju mund të keni, duke ju siguruar informacion të saktë dhe në kohë reale në çdo hap të rrugës.

Strategji për Parandalimin e Vonesave

Ne e kuptojmë se kompanitë e sigurimeve mund të përpiqen të vonojnë ose të refuzojnë kërkesën tuaj për dëmshpërblim në mënyrë që të fitojnë kohë, avantazh apo derisa ju të humbisni afatet tuaja kohore. Ekipi ynë me avokatë për dëmshpërblimin nga aksidentet ka pëvojë në menaxhimin e këtyre taktikave dhe do të punojë në mënyrë të palodhur për të përshpejtuar procesin e kërkesave tuaja.

Një avokat me përvojë në trajtimin e çështjeve të dëmshpërblimeve për aksidentet rrugore do t’ju udhëzojë gjatë gjithë procesit tuaj për mbrojten dhe sigurimin e të drejtave të cilat janë të sanksionuara me ligj. Zyra jonë e avokatisë është e gatshme të marrë përsipër mbrojtjen e të drejtave tuaja legjitime para të gjitha institucioneve, kompanive të sigurimit, dhe në të gjitha nivelet e procesit ligjor. Përkushtimi ynë është të sigurojmë kompensim të drejtë dhe të ndershëm për klientët tanë, duke marrë në konsideratë të gjitha aspektet e humbjeve të tyre, përfshirë dëmet fizike, emocionale dhe financiare. Qëllimi ynë është të vlerësojmë situatën tuaj objektivisht dhe me hollësi dhe t’ju ofrojmë zgjidhjen më të mirë të mundshme në kohë reale.

Informacion Kontakti

Telefon : +355 69 205 3007

info@studioligjorelili.com

Hen- Prem 09:00-17:00

Rr. Kavajes, Condor Center, Kati 3, Nr 67 Tirana, 1023

Ndonjëherë shpërndajmë lajme dhe të reja me anë të email, abonohuni për të mos humbur asnjë prej tyre!